ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๒๔,๒๗๙.๕๒ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,057 ครั้ง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓๒๔,๒๗๙.๕๒ บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๒๔,๒๗๙.๕๒ บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑