งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของกรมแผนที่ทหาร (ศขผ.ผท.ทหาร) วงเงินงบประมาณ ๙,๖๙๔,๗๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๖๙๔,๗๒๐.- บาท

อ่าน 1,034 ครั้ง

งานจ้างบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบเครื่องมือของกรมแผนที่ทหาร (ศขผ.ผท.ทหาร)
วงเงินงบประมาณ ๙,๖๙๔,๗๒๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๙,๖๙๔,๗๒๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑