เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่าน 786 ครั้ง

๓.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน: ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือ หลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑ สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๓ สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๓ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙– ๑๙๒๐
๑.๑.๒ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๙ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา)
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์
บ้านคลองพลุ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองพลุ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๑.๒.๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองพลุ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่ บ้านคลองพลุ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอน ให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม