เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การจ้างก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 869 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่)
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑