จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,066 ครั้ง

จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ โดยวิธี e-bidding
วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑