ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 800 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ
วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑