เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 878 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑