เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 845 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓/๒๕๖๒
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑