จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และการปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๓๕,๙๔๗,๗๕๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๓ มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,110 ครั้ง

จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ
และการปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๓๕,๙๔๗,๗๕๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๓ มกราคม  ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๓๕,๙๔๗,๗๕๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๓ มกราคม   ๒๕๖๒