จ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง โครงการย้ายส่วนราชการกรมแผนที่ทหาร ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑๐,๗๙๙,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,203 ครั้ง

จ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง โครงการย้ายส่วนราชการกรมแผนที่ทหาร ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๗๙๙,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๑๐,๗๙๙,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒