เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 888 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔/๒๕๖๒
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒