เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 823 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.น.ค. จว.ล.ย. จว.บ.ก. จว.พ.ล. จว.อ.ต. จว.น.น. จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒- ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๐๗,๓๑๐- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
– จัดทำรายงานผลการสำรวจเก็บรายละเอียดและก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๒/๑ บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แล้วเสร็จ
– พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่ แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต.แล้วเสร็จ
– จัดทำร่างรายงานผลการปรึกษาหารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แล้วเสร็จ
– รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
– รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๕

ภารกิจ สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์บนดอน หาดทราย และแก่ง (เกิดใหม่) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่าง ไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของ ฝ่ายไทย (สำรวจฝ่ายเดียว)
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.ร. จว.ล.ย. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.น.พ. จว.ม.ห. จว.อ.จ. และ จว.อ.บ.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ พ.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๗,๕๖๐.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่ อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร และ อ.โขงเจียม จว.อ.บ. โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอน หาดทราย และ แก่ง (เกิดใหม่) พร้อมทั้งทำการวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขงสอบถาม และรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๑ บริเวณ แล้วเสร็จ
– รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๐