เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 795 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย
พื้นที่เร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27)
และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.
ปฏิบัติงาน จว.น.ฐ. จว.ส.ค. จว.ส.ส. จว.พบ. จว.ปข. จว.ช.พ. จว.ส.ฎ. จว.น.ศ. จว.พ.ง. จว.ภ.ก. จว.ก.บ. จว.ต.ง. จว.พ.ท. จว.ส.ต. จว.ส.ข. จว.ป.น. จว.ย.ล. และ จว.น.ธ.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๔,๑๑๘.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน การสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน B ตั้งแต่ BP 8D/25 – BP 9/10 รวมระยะทาง ๔.๕ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๗๕ หลัก
– สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน B ตั้งแต่ BP 8D/63 – BP 9/10 จำนวน ๓๗ หลัก
– ทำการรังวัดหาค่าอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) จำนวน ๔ สถานีรังวัด (BP 8D/50, BP 8D/70, BP 8D/83 และ BP 9/10)
– สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๒๙ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม รวมระยะทาง ๓.๕ กม.
– ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) โดย ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหลักเขตแดนจากแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๗ หลัก จากแบบ C เป็นแบบ A จำนวน ๑ หลัก
และก่อสร้างหลักเขตแดนแบบ C ทดแทนหลักเดิม จำนวน ๑๒ หลัก
– ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๗๕ หลัก
– รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๒๑.๔๐ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๓ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.