เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่าน 821 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆจำนวน ๑๖ ตอน
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.น.ค. จว.ล.ย. จว.บ.ก. จว.พ.ล. จว.อ.ต. จว.น.น. จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๙๗๐.๐๐- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ตรวจสอบข้อมูลระยะของแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องตลอดแนวเขตแดนไทย – ลาว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินการลาก แนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่อง ที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๓.จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวาง บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๔.รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

ภารกิจ สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์บนดอน หาดทราย และแก่ง (เกิดใหม่) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของฝ่ายไทย (สำรวจฝ่ายเดียว)
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ช.ร. จว.ล.ย. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.น.พ. จว.ม.ห. จว.อ.จ.และ จว.อ.บ.
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๕ ต.ค.๖๒ – ๑๕ ม.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๘,๒๑๐.๐๐.- บาท
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
– ตามลำแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่ อ.เชียงคาน จว.ล.ย. โดยทำการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง (เกิดใหม่) พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำ และวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง และสอบถามรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และปัญหาในการอ้างกรรมสิทธิ์บนดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง (เกิดใหม่) จำนวน ๔ บริเวณ แล้วเสร็จ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
– ตามลำแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่ อ.เชียงคาน จว.ล.ย. โดยทำการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง (เกิดใหม่) พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำ และวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง และสอบถามรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และปัญหาในการอ้างกรรมสิทธิ์บนดอน หาดทราย หิน ผา และแก่ง (เกิดใหม่) จำนวน ๔ บริเวณ แล้วเสร็จการเดินทางเข้าไปบางพื้นที่สำรวจมี ความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าไปได้ต้องใช้การเดินเท้าและระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำ ภูมิประเทศมีแก่งหินทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก