เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่าน 840 ครั้ง

ภารกิจ    ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๔๖๐.๐๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
– รังวัดหมุดหลักฐานอ้างอิง (Zero Order) ทั้ง ๓ หมุด
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑.พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ
๒.การตรวจทุ่นระเบิด/กับระเบิดในการเตรียมการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ในช่วงเดือน ต.ค.๖๒ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด