ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 872 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒