เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่าน 852 ครั้ง

ภารกิจ    ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๔๖๐.๐๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑. จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๑ ( First Order) ร่วมไทย – กพช. บริเวณพื้นที่ใกล้  แนวชายแดนไทย – กพช. จำนวน ๓๐ หมุด (ฝั่งไทย จำนวน ๑๕ หมุด และ ฝั่ง กพช. จำนวน ๑๕ หมุด) เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป

๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน พ.ย.๖๒
ได้ร้อยละ ๑๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช.

๒. การปฏิบัติอื่นๆ

๒.๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๒ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งน้ำร้อน
ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช.       ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านโป่งน้ำร้อน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม