เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่าน 990 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒