เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

อ่าน 876 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒