ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 897 ครั้ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๕๐ ตู้
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓