ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 1,409 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน   ๒,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓