เดือน เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 815 ครั้ง

ภารกิจ งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

๑.ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑ ร่วมกันจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจร่วม (Joint Progress Report) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓
๑.๒ ร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูลการรังวัดระยะฉากในแผนผังสนามเดิม (Scaled Perpendicular Offsets) พร้อมจัดทำบัญชีข้อมูลฯ ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/104 จำนวน ๓,๕๑๙ จุด ระยะทางประมาณ ๑๑ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๗๖ หลัก
๑.๓ ดำเนินการตรวจสภาพสันปันน้ำและที่ตั้งหลักเขตแดน ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 – BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๓๒ หลัก
๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๕

๒. การปฏิบัติงานอื่น

– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านต้นพยอม ผู้นำชุมชุน และผู้นำศาสนา ณ ศาลาประชาคมบ้านต้นพะยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.