เดือน เมษายน ๒๕๖๓

อ่าน 902 ครั้ง

ภารกิจ  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

๑.จัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สร้างหมุดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วมไทย – กัมพูชา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๕๔, ๕๕ และ ๕๖ จำนวน ๑๐ หมุด รวมดำเนินการสร้างหมุด ได้แล้ว ๑๔ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป
๑.๒ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน เม.ย.๖๓ ได้ร้อยละ ๖๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา)

๒. การปฏิบัติอื่นๆ

๒.๑ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๓ กองสนามฯ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่วัดคลองตาคง และโรงเรียนบ้านคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ. ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ยารักษาโรค ให้กับวัดคลองตาคง โรงเรียนบ้านคลองตาคง และชุมชนบ้านคลองตาคง ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองตาคง