ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการ บํารุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกําลังและ ซ้อมบํารุงระบบเครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัต

อ่าน 1,207 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
จ้างบริการ บํารุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกําลังและ ซ้อมบํารุงระบบเครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัต
 Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓