เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่าน 889 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๓.๑ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม (BP 20A/12 – BP 23/104) ตั้งแต่ BP 23/60 – BP 23/104 ระยะทางประมาณ ๓ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๔๔ หลัก
๓.๑.๒ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายร่วมกันเปรียบเทียบรายละเอียดขอบระวางแผนผังสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ตั้งแต่ BP 23/85 – BP 23/104 รวมระยะทาง ๑.๕ กม.
หลักเขตแดน จำนวน ๒๐ หลัก แผนผังสนาม จำนวน ๘ ระวาง
๓.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๑๘
๓.๒ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย แนะนำและอธิบายแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในภูมิประเทศจริง พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องครัว และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับ ผอ.รร.บ้านทับโกบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ ๔ บ้านทับโกบ ณ โรงอาหาร รร.บ้านทับโกบ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข.