เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

อ่าน 921 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน  ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ ตรวจภูมิประเทศ และสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม
๒.๑.๑.๑ ศึกษาแนวทางการดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. (บริเวณที่มีการดัดแปลงภูมิประเทศ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๑.๒ สำรวจเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ ตรวจสอบแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศและลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม
๒.๑.๒.๑ จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘ , ๑๕ – ๑๙ , ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒.๒ ลากแนวสันปันน้ำและกำหนดจุดที่จะก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณผาตั้ง – ผาบ่อง อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. (บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗) ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดนเพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์  (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว (จำนวน ๑๙ หัวข้อ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ตรวจสภาพภูมิประเทศและจัดทำบันทึกการตรวจสภาพภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. แล้วเสร็จ
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๙

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่น
– การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๔ กองสำรวจฯ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดและฉีดยาพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และร่วมกันกับประชาชนในพื่นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ศาลาศุลลักษณ์สุรีย์ บ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ. ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป