หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่อ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปร Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัด Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑ งานจ้างบริการซ้อมบํารุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC ๑๕๕ B๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการอะไหล่ขอ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์แบบจำลองสามมิติ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ Read More …