หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติจ้างซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่ AFCU วงเงินงบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขออนุมัติจ้างซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่ AFCU วงเงินงบประมาณ ๒,๑ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ขออนุมัติซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ฮ.แบบ Bell 412 EP วงเงินงบประมาณ ๕๘๑,๕๔๕.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขออนุมัติซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ฮ.แบบ Bell 412 EP วงเงินงบป Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เลขที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง การซื้อเตาเผาข Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะไ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๙๑๕.๓๘ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …