หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือทำแผนที่อัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๙๘,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบริการ บำรุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๔,๙๖๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิ Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศและแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒,๓๙๗,๐๗๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมิ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการ บํารุงรักษา แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัติ ตามโครงการส่งกําลังและ ซ้อมบํารุงระบบเครื่องมือทําแผนที่อัตโนมัต

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ้างบริการ บํา Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบคลาวด์ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๐,๕๒๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบค Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๑๔,๘๓๓.๑๕ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแ Read More …