หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องกราดภา Read More …

จ้างบริการอะไหล่ เฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155 B1 วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

จ้างบริการอะไหล่ เฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155 B1 วงเงินงบประม Read More …

เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารของ กรมแผนที่ทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประก Read More …

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๐๓๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น ๑๒๖,๐๓๐.- บาท

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบร Read More …